Земельні права: консультування, правозахист та яскрава просвіта

    Термін реалізації: 2012-2013 роки.

    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект:
    Полягає в тому, що власники земельних паїв, які є жителями сільської місцевості, мають дуже обмежений доступ до правової допомоги з питань земельних прав, до правової інформації. Їхні правові можливості та можливості правозахисту є дуже обмеженими з причин бідності, і вони є бідними з причин правової обмеженості. Це замкнене коло можна розірвати лише великої ПРАВОВОЮ ПРОСВІТОЮ та наданням конкретної юридичної допомоги конкретним людям – як поштовху до самозахисту інших, як стимулу до об’єднання у громадські ініціативи ЕДВОКАСІ по захисту громадських інтересів. З одного боку – це відсутність коштів на оплату роботи професійних юристів, з другого боку – це географічна віддаленість (у сільській місцевості майже немає практикуючих юристів, ці спеціалісти знаходяться в районних центрах, або в обласному центрі). І ще один аспект: це дуже низький рівень знань про свої права та механізми їхнього захисту, що веде до майже повної зневіри людей в тому, що свої права можна захистити. Себто, проблема має три аспекти:
    Відсутність знань – правова безграмотність и безпорадність перед владою і правопорушеннями;
    Відсутність безкоштовної або доступної юридичної допомогу з цих питань земельного права;
    Страх та зневіра у власних можливостях – зневіра у реальність соціальної справедливості та у власну спроможність добитися життя за законом;
    Все це називається відсутністю у державі «СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ».

    Цілі та завдання проекту:
    Створити умови для стабільного надання вторинних юридичних послуг та забезпечення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя у сфері прав власності на землю українським власникам земельних паїв, особистих селянських та фермерських господарств у Вознесенському районі Миколаївської області, шляхом створення Центру надання вторинних юридичних послуг у сфері прав власності на землю, а також правового інформування та просвіти.
    1. Проведення інформаційного туру в обраних селах району;
    2. Проведення круглого столу з обговорення та виявлення головних проблем у визначеній сфері діяльності та реалізації прав на практиці;
    3. Надання правової інформації та надання консультацій і роз’яснень з правових питань: складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру – позовів до судів різних інстанцій; досудове вирішення спорів - медіація.

    В ході реалізації проекту зроблено:
    Надано вторинну юридичну допомогу та забезпечено стабільне надання юридичних послуг у сфері прав власності на землю українським власникам земельних паїв, особистих селянських та фермерських господарств в районі, нарощений потенціал нашої організації та потенціал наших партнерів як надавачів вторинних юридичних послуг у сфері прав власності на землю.
    Крім того, також наладжена постійна правова просвіта та активізація громадян щодо підвищення їхніх власних правових можливостей! Буде підвищено рівень правової обізнаності цільової групи з питань земельної власності, поширені успішні практики захисту земельних прав, підвищено рівень довіри до правових методів захисту прав. В наслідок успішних історій люди зможуть ПОВІРИТИ у власні сили та перемогу справедливості. У соціальну справедливість та демократію в Україні.
    Буде накопичено трохи додаткового соціального капіталу у державі на базі обраного південного регіону. Соціальний капітал включає в себе такі чинники:
    1) Соціальна довіра
    2) Розгалужені соціальні мережі громадських об’єднань та соціальне партнерство
    3) Загальні морально-етичні цінності в державі