Аналіз місцевої політики в сфері використання земельних ресурсів

    Термін реалізації: лютий 2007 р. – листопад 2008 р.
    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект Вознесенськ місто обласного значення, розташоване на півдні України в Миколаївській області. В місті проживає 39,1 тис. чол., бюджет міста в 2006 році склав 49 728,0 тис. грн., загальна земельна площа міста складає 2256 га, площа землі під житловою забудовою складає 1650 га або 44%, незадіяною в економічному відношенні або вільною являються 14 % території міста або 524 га. У комунальній власності знаходяться 1496 га або 66% земель міста у приватній 760,3 га або 34%. Відповідно до грошової оцінки земель міста 1998 р. загальна вартість їх складає 980 720 тис. грн.
    Я показав попередній аналіз в місті швидкими темпами розвивається містобудівна діяльність. Так у 2006 р і місті було надано близько 114 дозволів на будівництво та введено в експлуатацію близько 26 об’єктів з них 12 об’єктів переважно в сфері торгівлі та побутового обслуговування (магазини, автозаправки, перукарні та інше.). Генеральний план міста був розроблений та затверджений у 1991 р., згідно пояснювальної записки план являється актуальним до 2015 р., але, як показав попередній аналіз, цей документ на сьогоднішній день не відповідає реаліям розвитку міста та потребам громади. При здійсненні планування та забудови території міська влада не дотримується вимог чинного законодавства, в частині врахування прав громадян при здійсненні містобудівної діяльності. А саме не враховуються положення ст. 18 ЗУ «Про планування та забудову територій» та ст. 5 ЗУ «Про основи містобудування» відповідно до яких, органи місцевого самоврядування повинні інформувати громадськість про прийняття рішень про розроблення відповідної містобудівної документації, про місце її розгляду, форми і строк подання пропозицій, порядок обговорення, інформувати про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що оточують місце будівництва. Також в місті відсутня єдина політика стосовно розвитку місцевої інфраструктури, в рамках задоволення потреб мешканців - немає чіткого бачення стосовно форм використання земельних ресурсів (оренда чи продаж та їх співвідношення у доходах міста). Недотримання вимог чинного законодавства та інтересів мешканців, відсутність єдиних та дієвих правил, форм та процедур в сфері використання земельних ресурсів та здійсненні планування і забудови міста призводить до наступних наслідків:
    - погіршується інвестиційний клімат в місті внаслідок громадських виступів проти забудови та зриву графіків будівництва, відсутність єдиних, публічних та прозорих процедур передачі земельної ділянки під будівництво призводить до зловживань з боку влади та порушення прав громадян.
    - здійснення забудови міста об’єктами однотипної комерційної інфраструктури, тим самим зменшенням площ земель, які б могли бути використані в майбутньому для будівництва об’єктів соціально – культурної інфраструктури (так в місті будується багато магазинів, перукарень та заправок – немає чіткої політики та баченні перспектив розвитку районів міста з урахуванням інтересів громадян).
    - відсутність стратегії збалансованого використання земель (оренда, продаж) і як наслідок, зменшенням розміру доходної бази міського бюджету (площі земель комунальної власності) внаслідок отримання однорічних прибутків від продажу землі (як показав аналіз в мсті щорічно продається близько 20 га, внаслідок чого зменшується площа земель, які передані або можуть бути передані в оренду, як довгострокового джерела надходжень до місцевого бюджету).
    Враховуючи вищезазначене, стає зрозумілою та актуальною необхідність реалізація даного проекту, оскільки розпочинати процес використання земельних ресурсів в місті необхідно з узгодження інтересів влади, бізнесу, та громадськості шляхом створення рівних можливостей для публічного висвітлення позицій усіх сторін.
    Мета проекту
    Забезпечення участі громадян та врахування їх інтересів і потреб в сфері використання земельних ресурсів - здійсненні планування та забудови території міста Вознесенська.
    Завдання проекту
    1. Проведення аналізу ситуації в сфері використання земельних ресурсів.
    2. Проведення аналізу пріоритетної проблеми і її причини та місцевої політики по відношенню до вирішення даної проблеми.
    3. Здійснення аналізу можливих варіантів вирішення обраної проблеми
    4. Розробка рекомендацій та проектів нормативно – правових актів спрямованих на вирішення обраної проблеми.
    В ході реалізації проекту було зроблено:
    1) Проведено аналіз процедур в сфері управління земельними ресурсами та їх відповідність діючому законодавству України.
    2) Визначенні перелік пріоритетних проблем у сфері управління земельними ресурсами м. Вознесенська.
    3) Підготовлені рекомендації щодо впровадження змін за результатами аналізу та громадських обговорень.
    4) Проведено аналіз проблеми та її причини експертами організації.
    5) Здійснення обговорення зі сторонніми експертами результатів аналізу.
    6) Проведено круглий стіл – «Визначення пріоритетів та принципів використання земельних ресурсів міста», за участю зацікавлених сторін – представників бізнесу, громадських організацій та працівників органів місцевого самоврядування
    7) В червні 2007 р. проведено соціологічне дослідження на тему «Політика управління земельними ресурсами м. Вознесенська». В дослідженні прийняло учать 500 осіб мешканців міста Вознесенська. В ході дослідження було виявлено ставлення мешканців міста до сучасної місцевої політики, а також зібрано пропозиції по підвищенню ефективності використання земельних ресурсів в рамках задоволення інтересів мешканців територіальної громади. Було підготовлено та оприлюднено в місцевих ЗМІ та під час проведення круглих столів результати дослідження. Звіт було передано до Вознесенської міської ради для використання в роботі.
    8) Проведено 6 громадських обговорення результатів аналізу за участю депутатів, працівників органів місцевого самоврядування, представників бізнесу та громадських:
    - 5 квітня 2007 р. - «Ефективне використання земельних ресурсів – запорука сталого розвитку громади»
    - 31 травня 2007 р. - «Визначення пріоритетів та принципів використання земельних ресурсів в місті».
    - 6 липня 2007 р. - «Ефективне використання вільних земельних ділянок в місті»
    - 16 серпня 2007 р. - «Як залучати громадськість до управління земельними ресурсами».
    - 6 вересня 2007 р. - «Обговорення проекту Положення про організацію, проведення та оформлення купівлі - продажу у власність м або надання в оренду земельних ділянок в м. Вознесенську»;
    - 25 жовтня 2007 р. - «Результати аналізу місцевої політики в сфері використання земельних ресурсів в м. Вознесенську».
    9) Проведено круглий стіл - «Результати аналізу місцевої політики в сфері використання земельних ресурсів в м. Вознесенськ».
    10) Підготовлено проект рішення ради про несення змін до плану роботи ради на 2007 р. з метою включення до плану роботи ради на грудень розгляд положення про організацію, проведення та оформлення купівлі - продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок в м. Вознесенську;
    11) На сайті м. Вознесенська розміщено проект регуляторного акту «Положення про організацію, проведення та оформлення купівлі - продажу у власність м або надання в оренду земельних ділянок в м. Вознесенську» для громадського обговорення та збору пропозицій.
    12) Виготовлено та розповсюджено тиражем 150 екземплярів брошуру «Підвищення ефективності використання земельних ресурсів м. Вознесенська» серед представників місцевих органів влади, громадськості та бізнесу.
    13) Підготовлено аналітичний документ за результатами аналізу місцевої політики в сфері використання земельних ресурсів.
    14) Прийнято рішення міської ради № 11 від 26.10.07 р. «Про внесення змін до плану роботи міської ради на 2007 р.», Загрузити рішення згідно якого розгляд «Положення про організацію, проведення та оформлення купівлі - продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок в м. Вознесенську» буде здійснено в грудні 2007 р. на даний час Положення проходить обговорення по процедурі розгляду регуляторних актів.
    15) Прийнято рішення міської ради № 12 від 26.10.2007 р. «Про встановлення територіальних меж здійснення місцевого самоврядування громадою м. Вознесенська». Загрузити рішення