Процедура створення ОСББ


Пошагова процедура реєстрації ОСББ в м. Вознесенськ

КРОК ПЕРШИЙ: Створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів ОСББ
КРОК ДРУГИЙ: Проведення установчих зборів
КРОК ТРЕТІЙ:
1-ий етап - нотаріальне посвідчення.
2-ий етап - Державна реєстрація ОСББ в державного реєстратора.
КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: Отримання довідки управління статистики про включення до ЄДРПОУ
КРОК П’ЯТИЙ: Реєстрація в податковій інспекції.
КРОК ШОСТИЙ: Отримання дозволу на виготовлення печатки і штампу.
КРОК СЬОМИЙ: Реєстрація в Пенсійному фонді.
КРОК ВОСЬМИЙ: Реєстрація у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
КРОК ДЕВ’ЯТИЙ: Реєстрація у Фонді соціального страхування на випадок безробіття.
КРОК ДЕСЯТИЙ: Реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
КРОК ОДИНАДЦЯТИЙ: Відкриття рахунку в банку.
КРОК ДВАНАДЦЯТИЙ: Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій.
Додаток 1
Зразок оголошення

Додаток 2
Зразок статуту

Додаток 3
Зразок протоколу

Додаток 4
Зразок списку членів об'єднання

    Детальніше дивись нижче

    КРОК ПЕРШИЙ: Створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів ОСББ
    Членами ОСББ можуть бути:
    • фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку;
    • юридичні особи (фірми, приватні підприємства тощо), які є власниками квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.
    Не можуть бути членами ОСББ:
    • мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на підставі виданих їм ордерів;
    • особи, котрі орендують приміщення.
    З метою здійснення організаційно-підготовчої роботи по створенню ОСББ з власників квартир необхідно обрати "ініціативну групу" хоча б з трьох осіб.
    На ініціативну групу покладається вирішення таких завдань:
    1) попередня оцінка економічного стану будинку-тобто необхідно порівняти обсяг платежів по квартирній платі, які сплачують щомісячно мешканці, з реальною собівартістю обслуговування будинку ЖЕКом.
    Розшифровані платежі по квартплаті можна взяти в ЖЕКу, а також довідатись про послуги, які щомісячно надаються ЖЕКом, та їх вартість.
    Якщо в результаті оцінки стану будинку буде зрозумілим, що загальний обсяг платежів мешканців значно перевищує реальну потребу у послугах і може бути скорочений, якщо діяльність працівників ЖЕКу не задовольняє мешканців ВАШОГО будинку то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за створення ОСББ. (додаток №1, зразок оголошення)
    Увага! При цьому слід пам'ятати і про осіб, які мають пільги та субсидії по сплаті квартплати.
    2) збір інформації про:
    • власників квартир (реквізити свідоцтв про право власності на квартиру, розмір належної їм площі);
    власників нежитлових приміщень (реквізити свідоцтв про право власності на приміщення, розмір
    • належної їм площі) та орендарів таких приміщень;
    • кількість неприватизованих квартир;
    • кількість мешканців будинку, що мають пільги, субсидії.
    Якщо не вдається з'ясувати власників деяких квартир (з причин їх довгої відсутності, неможливості зв'язатися, тощо), то як виняток, можна скористатися даними паспортного відділення міліції. Також ці дані можна з паспортного столу, який знаходитись в ЖЕКу, або надати запит в МБТІ.
    3) підготовка проектів наступних документів для проведення установчих зборів:
    • Статуту ОСББ;
    Копії проекту статуту можна роздати власникам житлових і нежитлових приміщень будинку для ознайомлення перед установчими зборами. (додаток № 2, проект статуту)
    • протоколу установчих зборів; (додаток №3)
    • список реєстрації учасників установчих зборів, який включає таблицю обрахунку частки участі в Об'єднанні. (додаток №4)
    Частка кожного члена ОСББ розраховується як відношення загальної площі квар¬тири (нежитлового приміщення) до загальної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинку. Такі дані містяться в КП «Єдність» (ЖЕКу) в технічному паспорті на Ваш будинок.
    Розмір частки кожного власника визначає його участь в загальних витратах на утримання будинку і прилеглої території.
    Увага! Площа місць загального користування до розрахунку не береться.
    4) підготовка пропозицій щодо членів правління ОСББ, ревізора, кандидатури уповноваженого для проведення державної реєстрації;
    5) організація і проведення установчих зборів ОСББ

    КРОК ДРУГИЙ: Проведення установчих зборів
    1. Повідомлення про проведення установчих зборів.
    Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово повідомити усіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку хоча б за 14 днів до дати проведення (можна розклеїти оголошення про збори на під'їздах, рознести особисто по квартирах, розіслати поштовим відправленням).
    В письмовому повідомленні, як правило, зазначають місце, дату, час проведення зборів та пропонований перелік питань порядку денного зборів. При необхідності запрошуються на установчі збори також працівники міськвиконкому відповідальні за роботу з ОСББ, представники громадських організацій які будують свою роботу на наданні інформаційної підтримки при створенні та функціонуванні ОСББ.
    2. Реєстрація учасників установчих зборів.
    З метою визначення кворуму у день проведення зборів ініціативна група може провести письмово реєстрацію присутніх учасників зборів. Для цього кожен присутній власник житлового чи нежитлового приміщення ставить підпис у списку реєстрації учасників установчих зборів навпроти свого прізвища.
    3. Визначення кворуму.
    Кворум - це достатня для прийняття рішень кількість присутніх на зборах власників житлових чи нежитлових приміщень
    Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% +один голос).
    Увага! Мешканці неприватизованих квартир чи орендарі приміщень не врахо¬вуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні, але мають право бути присутніми на зборах.
    4. Обрання голови установчих зборів.
    За наявності кворуму керівник ініціативної групи відкриває засідання установчих зборів та пропонує обрати голову і секретаря зборів.
    Для обрання голови та секретаря необхідна підтримка більшості присутніх власників або їх уповноважених осіб (50% +1). Кожен учасник зборів має один голос незалежно від належної йому площі.
    Приклад: якщо кворум сформований за присутності 26 уповноважених власників квартир, то для обрання голови і секретаря зборів достатньою буде підтримка 14 з присутніх осіб (тобто 26:2+1)
    5. Процедура затвердження порядку денного зборів та голосування.
    Після обрання голови та секретаря, обраний голова установчих зборів пропонує проголосувати за порядок денний установчих зборів. Для затвердження порядку денного необхідно 2/3 голосів учасників установчих зборів.
    Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир для затвердження порядку денного необхідною є підтримка 17 осіб (тобто 26:3 х2)
    Після затвердження порядку денного, голова установчих зборів переходить до розгляду питань порядку денного. Кожне питання голосується окремо та поіменно-тобто кожен, хто бере участь у голосуванні, ставить особистий підпис у протоколі зборів із зазначенням результату голосування за те чи інше питання порядку денного ("за" чи "проти").
    Для прийняття рішення по кожному питанню необхідно підтримка 2/3 голосів учасників установчих зборів.
    Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир, рішення з кожного питання порядку денного буде вважатись прийнятим, якщо "за" проголосувала хоча б 17 осіб (тобто 26:3 х2)
    6. Питання порядку денного, які необхідно розглянути на установчих зборах:
    • Про створення ОСББ і затвердження Статуту;
    • Про вибори голови та членів правління ОСББ, ревізора ОСББ;
    Для керівництва та організації поточної діяльності ОСББ обирається правління ОСББ, яке є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам ОСББ, а також голова правління.
    Кількість членів правління в кожному випадку визначається індивідуально і складає, як правило, не менше 3-5 осіб.
    Приклад: визначення кількості членів може бути відбуватись за принципом, який полягає у включенні в члени правління 1 представника від 10 квартир або від 5 квартир.
    Порядок обрання та відкликання голови, членів правління, їх кількісний склад та термін діяльності встановлюються Статутом ОСББ.
    Також для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ обирається з числа членів ОСББ ревізор або приймається рішення про залучення аудитора.
    • Про вибір уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов'язаних з реєстрацією ОСББ; Як правило, це голова зборів або голова правління.
    • Про визначення розміру внесків пов’язаних з витратами по створенню ОСББ. Йде мова про суму коштів, яку необхідно витратити для нотаріального посвідчен¬ня установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, відкриття рахунку тощо; (Такі дані ви можете взнати в ОСББ які створились нещодавно, станом на 2009 рік вони становили від 800 до 1000 грн).
    • Інші питання.
    За наслідками проведених установчих зборів оформлюється протокол установчих зборів в 2-х примірниках, підписаний головою та секретарем установчих зборів. 1 примірник необхідно передати в управління державної реєстрації для проведення реєстрації, а 1 - залишається в документах ОСББ. (Див. додаток №2)

    КРОК ТРЕТІЙ:
    1-ий етап - нотаріальне посвідчення.
    Два примірники оригіналу і дві копії статуту ОСББ. Статут повинен бути підписаний головою установчих зборів, а його підпис повинен бути посвідчений нотаріусом. Для посвідчення підпису голова установчих зборів повинен особисто прийти до нотаріуса та пред'явити паспорт громадянина України та ітендифікаційний код. Послуга платна.
    2-ий етап - Державна реєстрація ОСББ в державного реєстратора.
    Адреса: м.Вознесенськ, площа Центральна -1, II поверх. Дні прийому: щодня (крім суботи і неділі) з 8.00 до 12.00. тел. 3-30-03

    1) З метою внесення відомостей про ОСББ в єдиний реєстр юридичних осіб необхідно зарезервувати назву обєднання вона не повина повторювати існуючі назви ОСББ створенні в Україні. За послугу необхідно заплатити в інформаційний центр по квитанції, необхідні реквізити є в держреєстраторів.
    2) Надати оригінал протоколу установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення ОСББ та затвердження його статуту, список членів ОСББ, нотаріально засвідчений статут, заповнити реєстраційну картку форми № 6 про внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у 2 примірниках. 1 примірник залишається у державного реєстратора, а 1 примірник подається в управління статистики.
    Увага! Зразок форми №6 реєстраційної картки можна отримати у державного реєстратора.
    Після реєстрації об'єднання у відділі державної реєстрації видається свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ.
    Державна реєстрація ОСББ є безкоштовною.
    При подачі вищевказаних документів необхідно мати при собі:
    1) паспорт; ідентифікаційний код та ксерокопію цих документів.
    2) оригінал протоколу установчих зборів.
    В трьохденний термін державний реєстратор проводить включення і видає свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (єдиний зразок) та 1 завірений примірник реєстраційної картки форми №6.
    На цьому можна вважати державну реєстрацію завершеною.
    Державний реєстратор протягом 2 днів з дня реєстрації зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки форми №6 про юридичну особу (ОСББ).

    КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: Отримання довідки управління статистики про включення до ЄДРПОУ
    Адреса: м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 154 (р-н міжміського автовокзалу). Дні прийому: щодня (крім вихідних) - з 8.00 до 17.00 год. з перервою на обід 12.00-13.00, тел. 4-04-24
    Термін розгляду та прийняття рішення: 3 дні з дня подачі документів.
    За подвійну плату довідка може бути видана протягом 1 дня. Без довідки управління статистики ОСББ не зможе виготовити печатку, відкрити банківський рахунок тощо.
    Для отримання довідки управління статистики про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ (ЄДРПОУ) необхідно подати наступні документи:
    1. ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію. Оригінал свідоцтва необхідно мати при собі для звірки
    2. завірену державним реєстратором реєстраційну картку (форма №6) (див. вище 2-ий етап державної реєстрації)
    3. облікову картку. Видається і заповнюється безпосередньо в управлінні статистики.
    4. квитанцію про внесення плати за видачу довідки та відповідної кількості її завірених копій.
    Оплатити можна безпосередньо в управлінні статистики суму в розмірі: (у 2010 році змінено тариф, уточнений тариф і куду переказати кошти дізнаєтесь на місці). Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених копій (2 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої, але її оформлення є дешевшим в три рази.
    Така копія знадобиться, зокрема, для отримання дозволу на виготовлення печа¬ток та штампів, відкриття рахунку тощо.
    Увага! Крім цього, обов'язково працівнику управління статистики необхідно пред'явити:
    1) оригінал статуту ОСББ - для звірки видів діяльності, що вказані у статуті з тими, що будуть вказані в довідці головного управління статистики
    2) оригінал протоколу установчих зборів - для підтвердження повноважень особи, що буде подавати документи (уповноваженого представника).

    КРОК П’ЯТИЙ: Реєстрація в податковій інспекції.
    Орган, що приймає рішення: ОДПІ у Вознесенському районі
    Адреса: м. Вознесенськ, провул. Б.Іпатових, 6. Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 9.00 год. до 18.00 год.
    Термін: до 10 календарних днів з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
    Видача довідки про взяття на облік у податковій інспекції (форма 4-ОПП) здійснюється при умові написання заяви та пред'явлення уповноваженим представником ОСББ наступних докумен¬тів:
    • оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію;
    • документу, що посвідчує особу (паспорт, ітендифікаційний код);
    • документа, що підтверджує повноваження особи -тобто оригіналу протоколу установчих зборів ОСББ.

    КРОК ШОСТИЙ: Отримання дозволу на виготовлення печатки і штампу.
    Орган, що приймає рішення: працівник дозвільної системи МВС.
    Адреса: м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції ,26. (вхід зі сторони Паспортного відділення). Прийом: (вівторок, четвер) з 9.00 год. до 18.00 год.
    Термін прийняття рішення: 10 робочих днів від дня одержання документів. За подвійну плату дозвіл може бути виданий протягом 3 робочих днів Перелік документів, які подаються уповноваженою особою:
    1. заява, підписана уповноваженою особою;
    2. оригінал та завірена ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (єдиного зразка, копію свідоцтва про державну реєстрацію видають безкоштовно у держреєстраторів, можете її замовити в день отримання оригіналу);
    3. копія довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; подається 1 екземпляр ксерокопії довідки, що була отримана в управлінні статистики (див. крок 4)
    4. ксерокопія статуту ОСББ (титул, перша та остання сторінки)
    5. два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, роздруковані на аркуші формату А4;
    Зразок ви отримаєте у працівника дозвільної системи, або в консультативно-інформаційному центрі підтримки ОСББ.
    6. оригінал платіжного доручення / квитанції;
    За оформлення дозволу стягується плата (про розмір та реквізити рахунку, на який вноситься плата за послуги дозвільної системи, можна довідатись в працівника, який приймає документи.
    В результаті оформлення дозволу уповноважена особа отримує оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зі штампом дозвільної системи МВС на звороті та один екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів також з печаткою дозвільної системи МВС.
    Отриманий екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів з печаткою дозвільної системи МВС надається до ліцензованої організації, що безпосередньо виготовляє печатки:
    КП «Вознесенська друкарня» вул. Пушкінська -4, тел..3-21-25, 3-20-67 ;
    ЧП Волянюк «Імперія друку» вул. Жовтневої революції -170. тел..5-30-29.
    Плата за виготовлення печаток і штампів визначається самостійно організацією, що виготовляє. Вартість виготовлення 1 круглої печатки разом із пристроєм, на якій кріпиться печатка сягає суми в розмірі від 100 гривень.

   КРОК СЬОМИЙ: Реєстрація в Пенсійному фонді.
    Орган, що реєструє: Управління Пенсійного фонду України в м. Вознесенську
    Адреса: м.Вознесенськ, вул. Леніна 11, II поверх. Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год
   Термін: 3 дні з дня подачі документів.
    Для реєстрації необхідно подати наступні документи:
    1. заява за формою;
    Бланк заяви можна отримати безпосередньо при подачі документів у працівника, який приймає документи
    2. завірені копії таких документів:
    • свідоцтва про державну реєстрацію;
    • протоколу установчих зборів;
    • довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ (див. крок 4);
    • статуту ОСББ.
    При подачі документів уповноваженій особі необхідно пред'явити паспорт та оригінал документу, що засвідчує повноваження (тобто протоколу установчих зборів).
    Можливо процедура подання в цьому році змінилась і Фонду достатньо електроного повідомлення від Держреєстраторів.
    Про звітність. Коли Вам прийде повідомлення з ПФУ про необхідність сплачувати внески до Фонду, в разі якщо посада голови виконується на громадських засадах, найманої робочої сили, штатних працівників, ви пишете заяву відповідної форми. Якщо у Вашім ОСББ будуть оплачувані посади ви звітуєте і перераховуєте кошти Фонду відповідно до законодавста України. Як альтернатива на договірній основі Ви можете наймати в разі необхідності спеціалістів (електриків, двірників, сантехніків, бухгалтерів, управителів нерухомістю,тощо) платників СПД (єдиного податку).

   КРОК ВОСЬМИЙ: Реєстрація у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
    Орган, що реєструє: Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
    Адреса: м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції , 54. Прийом: щодня з 8.00 год. до 17.00 год. обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.
    Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів. Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.
    Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про взяття на облік стра¬хувальників при поданні наступних документів:
    • ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ;
    • ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.
    • надайте відповідальній особі скоросшивач –А4, для формування Вашої справи.
    • звіти надаються щоквартально, зверніться за роз’ясненням до спеціаліста Фонду. (див. крок 7)

   КРОК ДЕВ’ЯТИЙ: Реєстрація у Фонді соціального страхування на випадок безробіття.
    Орган, що реєструє: Вознесенський міський районий центр зайнятості.
    Адреса: м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції , 97. Прийом: щодня з 8.00 год. до 17.00 год. обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.
   Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів. Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.
    Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про реєстрацію платни¬ком страхових внесків при поданні наступних документів:
    • ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
    • ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.
    • про періодичність звітності до Фонду запитайте у спеціаліста який веде Ваше об’єднання. В разі відсутності штатних працівників (див. крок 7)

    КРОК ДЕСЯТИЙ: Реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
    Орган, що реєструє: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України .
    Адреса: м. Вознесенськ, вул. Кірова -5,(за міськвоєнкоматом). Прийом: щодня з 8.00 год. до 17.00 год. обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.
    Термін розгляду: не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання відомостей від державного реєстратора.
    Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.
    Оригінал страхового свідоцтва, що засвідчує реєстрацію у фонді буде надіслано ОСББ рекомендованим листом з повідомлення про вручення, але виходячи з теперішньої ситуації, краще звернутися в фонд самостійно.
    Про звітність – спеціаліст надасть Вам вичерпні відповіді.
    Документи які необхідно надати: ксерокопію статуту, ксерокопію свідоцтва про держреєстрацію, ксерокопію довідки Податкової про присвоєння ознаки неприбуткової організації, копія статистичного управління.

    КРОК ОДИНАДЦЯТИЙ: Відкриття рахунку в банку.
    Розрахунковий рахунок ОСББ можна відкрити у будь-якому комерційному чи державному банку за розсудом правління.
    При виборі банку варто врахувати вартість послуг банку за відкриття і обслуговування рахунку, вартість послуг за внесення готівки на рахунок тощо.
    Відкривати рахунок повинен особисто голова правління та при наявності головний бухгалтер.
    Для відкриття рахунку необхідно подати наступні документи:
    заяву щодо відкриття рахунку за встановленими зразком з підписом голови правління та головного
    • бухгалтера; бланк заяви можна отримати безпосередньо в банку;
    • завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
    • нотаріально завірена копія статуту ОСББ;
    • 2 примірники картки із зразками підписів керівника ОСББ (голови правління), бухгалтера (при наявності) та відбитком печатки ОСББ; зразки підписів повинні бути нотаріально завірені.
    • в разі якщо печатка не виготовлена, за домовленістю з банком відбиток печатки ставиться згодом.
    При відсутності посади головного бухгалтера в ОСББ на картці замість підпису головного бухгалтера ставиться помітка наступного змісту "посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом"
    • завірена копія довідки про взяття на облік в ДПІ (форма 4-ОПП);
    • копія довідки головного управління статистики про включення до ЄДРПОУ
    • копія протоколу установчих зборів, завірена печаткою ОСББ, а також при наявності посади головного бухгалтера - наказ про призначення на посаду головного бухгалтера;
    • копія паспорту (сторінки 1-3 та 11) та копія ідентифікаційного коду голови правління та головного бухгалтера (при наявності такої посади);
    • копія довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді; обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії довідки уповноваженим працівником банку;
    • копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, та інших Фондів. Необхідно пред'явити оригінали для завірення копій свідоцтва уповноваженим працівником банку.

    КРОК ДВАНАДЦЯТИЙ: Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій.
    Орган, що приймає рішення: ОДПІ у Вознесенському районі
    Адреса: м. Вознесенськ, провул. Б.Іпатових, 6. Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 9.00 год. до 18.00 год.
    Термін: до 10 календарних днів з дня подачі документів Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій або установ дозволяє здавати податкову та бухгалтерську звітність за спрощеною формою один раз на квартал.
    Перелік документів, які подаються:
    1. реєстраційна заява за формою 1 -РН; Бланк цієї заяви можна купити безпосередньо в кіосках, які розташовані в приміщенні податкової інспекції
    2. ксерокопія зареєстрованого статуту ОСББ.
    Рішення готується у 2 примірниках- перший надається уповноваженому представнику ОСББ, а другий залишається в органі податкової служби.

    Якщо прочитавши ці методичні поради у Вас виникли запитання, можете звернутись за більш детальним роз’ясненням до інформаційно-консультативного центру підтримки ОСББ. Будемо раді допомогти Вам у прагненні безпосередньо управляти своїм житловим будинком, відстоювати інтереси тих хто проживає в цьому будинку і хоче змінити життя в ньому на краще. Бажаємо успіхів!

Підсумки діяльності: